Euracmaeops smaragdulus Fabricius, 1793

Catalog Lepturinae RhagiiniEuracmaeops smaragdulus Fabricius, 1793

Euracmaeops smaragdulus Fabricius, 1793

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Lepturinae Latreille, 1802
tribe Rhagiini Kirby, 1837
genus Euracmaeops Danilevsky, 2014i
smaragdulus Fabricius, 1793

Euracmaeops smaragdulus Fabricius, 1793

Distribution:
EUROPE - BY CT FI FR LT NR NT SV SZ ASIA - ES FE HEI JIL KZ LIA MG NC NMO SC SHA WS XIN
Code: C_1040
 
0,- Kč
010_BY: Belarus
015_FI: Finland
016_FR: France
024_KZ: .Kazakhstan
027_LT: Lithuania
034_NR: Norway
035_CT: Russia(CET)
036_NT: Russia(NET)
045_SV: Sweden
046_SZ: Switzerland
064_ES: .Russia (East Siberia)
065_FE: .Russia (Far East)
075_MG: .Mongolia
076_NC: .North Korea
082_SC: . South Korea
092_WS: .Russia (West Siberia)
104_HEI: ..Heilongjiang
110_JIL: ..Jilin (Kirin)
112_LIA: ..Liaoning
114_NMO: ..Nei Mongol
116_SHA: ..Shaanxi (Shensi)
121_XIN: ..Xinjiang (Sinkiang)
Contact information
Copyright 2015 - 2021 © Longhorn beetle